Browse Our Dictionary
S

statement of affairs

ཁར་དབང་དང་འཇལ་སྒོའི་འགྲེལ་བརྗོད། = གལ་ཏེ་མ་རྩ་རྡིབ་ཚེ་གང་ཟག་སྒེར་རམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་དགོས་པ་དང་། ཁར་དབང་གི་ཐོ་གཞུང་ཞིག