Browse Our Dictionary
S

statement of case

གནད་དོན་གཏན་འབེབས། = ཁྲིམས་ཀྱི་གྱོད་གཞིར་འཚུད་པའི་གྱོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཚང་མའི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་གསལ་བའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག