Browse Our Dictionary
S

statement of facts

གནས་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད། = གྲོས་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ནང་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་གཞི་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་རྒྱུས་མངའ་དང་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་ཆེད། དེ་འབྲེལ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད།