Browse Our Dictionary
S

station house officer (SHO)

སྐོར་སྲུང་ལས་དོ།= སྐོར་སྲུང་བའི་འགོ་དཔོན་ནམ་འགོ་དཔོན་གཞོན་པའི་གནས་རིམ་འཛིན་པའི་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཐན་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པའི་དཔོན་གནས་ཤིག