Browse Our Dictionary
S

station ID

ས་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད། = གསར་ཁང་སོ་སོའི་རྒྱང་སྲིང་ལས་རིམ་གྱི་ངོ་རྟགས་མཚོན་ཆེད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་སམ་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་རིགས།