Browse Our Dictionary
S

statutory audit

ཁྲིམས་གསལ་རྩིས་ཞིབ།= སྲིད་གཞུང་ངམ་ཀམ་པ་ཎིའི་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག་དང་ཐོ་འགོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏག་ཏག་ཡིན་མིན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པ་ཞིག