Browse Our Dictionary
S

stay in strike

སྡོད་རྒོལ། = རྩོད་དོན་ཞི་འགྲིག་མ་འབྱུང་བར་དུ་ལས་ས་བཙན་བཟུང་གིས་རང་གིས་ལས་ཀ་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད། མི་གཞན་ཡང་ལས་ཀར་ཞུགས་མི་འཇུག་པའི་ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་ངོ་རྒོལ་ཞིག