Browse Our Dictionary
S

staycation

ནང་སྡོད་གུང་གསེང་། = ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ལ་འགྲོ་མི་དགོས་པར་རང་ཁྱིམ་མམ། དེ་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་བའི་གནས་གང་རུང་ཞིག་ལ་གུང་གསེང་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ཞིག