Browse Our Dictionary
S

STEAM

གཙུག་ལག་ལྔ་ཚན། = སྡེ་ཚན་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཚན་རིག་དང་། འཕྲུལ་ལས། འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད། སྒྱུ་རྩལ། ཨང་རྩིས་བཅས་ཀྱི་རིག་གནས་སྡེ་ཚན་ཞིག