Browse Our Dictionary
S

steel wool

ལྕགས་བལ།= སྣོད་ཆས་སོགས་གཙང་མ་བཟོ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་སྲིང་བལ་ལྟ་བུ་རྡོག་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་སྤོལ་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་ལྕགས་འཇམ་ཞིག