Browse Our Dictionary
S

strange

༡། ཁྱད་མཚར་པོ། = ཤེས་རྟོགས་སམ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ཞིང་། རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའམ་ཧ་ལས་དགོས་པའི། ༢། རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི། =སྔོན་ཆད་འབྲེལ་འདྲིས་སམ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་མྱོང་མེད་པའམ་ཡུལ་གཞན་གྱི།