Browse Our Dictionary
S

straw vote

ཚོད་ལྟའི་འོས་ཤོག = ཚོད་ལྟའི་འོས་བསྡུ། འོས་བསྡུའམ་གནད་དོན་ཞིག་ལ་མི་མང་གིས་བཅངས་པའི་བསམ་ཚུལ་དང་། འདོད་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་ཤེས་ཐབས་ཆེད་བསྡུ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོད་ལྟའི་འོས་བསྡུ་ཞིག