Browse Our Dictionary
S

strike

ལས་མཚམས་ངོ་རྒོལ། = དགོས་དམིགས་བྱེ་བྲག་ཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་སྦྱིན་བདག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ལས་མཚམས་འཇོག་ཚུལ།