Browse Our Dictionary
S

sub mental lymph node

anat མ་ལེའི་འོག་གི་རྨེན་བུ། = མས་མཆུ་དང་མ་ལེ་ལྕེ་རྩེ་བཅས་ནས་རྨེན་གཤེར་ནང་དུ་འདྲེན་པ་དང༌། གཙང་སེལ་བྱས་རྗེས་སྐེའི་གཞོགས་ལ་ཆགས་པའི་རྨེན་བུའི་ནང་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པའི་མ་མགལ་དང༌། ལྕེ་རྩེའི་རུས་པའི་བར་གྱི་ཤ་གྲིམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་ན་གནས་པའི་རྨེན་བུའི་མིང༌།