Browse Our Dictionary
S

subculture

ཉེ་བའི་རིག་གཞུང་། = ལྟ་སྤྱོད་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མང་ཚོགས་དང་ལོགས་སུ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོའི་སྡེ་ཚན་ཞིག