Browse Our Dictionary
S

subjective

༡། གང་ཟག་ལ་ལྟོས་པའི། ཡུལ་ཅན་གྱི། = གང་ཟག་སྒེར་གྱི་ཚོར་ཤུགས་དང་། མོས་པ། དེ་བཞིན་བསམ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་པའི། ༢། བྱེད་པ་པོའི། བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི། = བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་སྐབས་བྱེད་པ་པོ་རུ་སྤྱོད་པའི་མིང་དང་མིང་ཚབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི།