Browse Our Dictionary
S

subsidiary company

ཡན་ལག་ཀམ་པ་ཎི།= དབང་འཛིན་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་ཆ་ཙམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ཡོངས་རྗོགས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ཅིག