Browse Our Dictionary
S

sunday school

གཟའ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭ། = ཡེ་ཤུའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ཆེད་རེས་གཟའ་ཉི་མར་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པ་ཞིག