Browse Our Dictionary
S

superconductivity

ཁྱད་འཕགས་བརྒྱུད་ཁྲིད་ནུས་པ། = ལྟོས་མེད་ཀླད་ཀོར་དང་ཉེ་བའི་དྲོད་ཚད་དང་སྐབས་འགར་དྲོད་ཚད་བོར་ཡང་འགོག་ཤུགས་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ངང་གློག་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རྫ་དང༌། བསྲེས་ལྕགས། དེ་བཞིན་ལྕགས་རིགས་འགའི་ཁྱད་ཆོས།