Browse Our Dictionary
S

susceptibility

psycho ༡། གནོད་སླ྄་བ། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཞུགས་སླ་བའམ་གནོད་སླ་བའི་རང་བཞིན། ༢། ཕོག་སྐྱེན་པོ། = ཧ་ཅང་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་སླ་བའི་སྐྱེ་བོའི་སེམས་ཚོར་ཞིག