Browse Our Dictionary
S

SWIFT code

རྒྱལ་སྤྱི་དངུལ་ཁང་གསང་རྟགས། = འཛམ་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་བྱེ་བྲག་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་ཁང་གི་གསང་ཨང་ཞིག