Browse Our Dictionary
S

sympathy

ཤ་ཚ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། = མི་གཞན་གྱི་ཀུན་སློང་དང་གནས་སྟངས། ཚོར་བ་སོགས་རང་གིས་ཐད་ཀར་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་མྱོང་བ།