Browse Our Dictionary
S

synopsis

༡། སྤྱི་ཁོག = བརྩམས་སྒྲུང་དང་། གློག་བརྙན། འཁྲབ་གཞུང་སོགས་ཀྱི་རྩོམ་གཞིའི་ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས། ༢། གནད་བསྡུས། = བརྗོད་གཞི་ཞིག་གི་དཔྱད་ཞིབ་བམ་འགྲེལ་བརྗོད་སྙིང་བསྡུས།