Browse Our Dictionary
S

systems thinking

མ་ལག་གི་བསམ་གཞིག= རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཁྲོད་དངོས་པོ་དང་བྱུང་བ་རྣམས་དངོས་པོ་གཞན་དང་བྱུང་བ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཚུལ་རྟོགས་པའི་ནུས་པ།