Browse Our Dictionary
S

systole

(སྙིང་ཁམས་ཀྱི་)སྡུད་འཁུམ། = སྙིང་གི་ཤ་གནད་སྐུམ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྙིང་ཁང་དང་སྙིང་ཤག་ནས་ཟུངས་ཁྲག་འཕར་རྩའི་ནང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྙིང་ཁམས་འཕར་ལྡིང་གི་རིམ་པ།