Browse Our Dictionary
T

tabulating appliance

རེའུ་མིག་སྒྲིག་བྱེད། = རེའུ་མིག་གི་གྲལ་བསྟར་ལྷུ་འགྲིག་པོ་བཟོ་བྱེད་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་ནང་གི་མཛུབ་ཐེབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གམ། འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཆ་ལག་ཅིག