Browse Our Dictionary
T

tachycardias

སྙིང་རྡུང༌། སྙིང་འཕར། = ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ནང་སྙིང་གི་འཕར་ལྡང་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་འཕར་བའི་སྙིང་གི་འཕར་ཤུགས་དྲག་པའི་ནད་ཅིག