Browse Our Dictionary
T

tack

༡། ལྷམ་གཟེར། = མགོ་ཞེང་ཆེ་བའི་ལྕགས་གཟེར་རྣོ་བོ་ཆུང་ངུ་རིགས། ༢། བཟུང་ཚེམ། = དངོས་གཞིའི་འཚེམ་བུ་མ་རྒྱག་གོང་རས་ཀྱི་མཐུད་སྲུབས་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོང་ཆེད་རགས་ཙམ་བཙེམས་པའི་འཚེམ་བུ་ལྷུག་མ།