Browse Our Dictionary
T

takeover bid

དབང་ཐབས་གྲོས་འཆར། = ཁེ་ལས་དོན་གཉེར་བས་ཚོང་སྡེ་གང་ཞིག་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་བདག་དབང་ཐོབ་ཕྱིར་དེའི་མ་ཤེར་ཡོངས་རྫོགས་སམ་མང་ཆེ་བ་ཉོ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ཞིག