Browse Our Dictionary
T

taoism

༡། ཏའོ་རིང་ལུགས། = དྲང་བདེན་ནམ་ཁེངས་སྐྱུང་གི་མི་ཚེ་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་འགལ་རྐྱེན་གནོད་འཚེའི་བྱ་བར་ཐེ་བྱུས་མི་བྱེད་པར་ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་རྒྱ་ནག་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག འདི་ནི་གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པའམ། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ལའོ་ཙུས་ཕྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་སྲོལ་གཏོད།