Browse Our Dictionary
T

target interest rate

དམིགས་ཚད་སྐྱེད་འབབ།= དངུལ་ཁང་ཞིག་ནས་དུས་ཡུན་ཉིན་གཅིག་རིང་དངུལ་སྐྱེད་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་བུན་གཏོང་དང་། ཧ་ཅང་དུས་ཐུང་གི་བུ་ལོན་ལྟ་བུ།