Browse Our Dictionary
T

tau neutrino

ཏའུ་མ་ནིང་ཕྲ་རྡུལ། = གློག་ཟུངས་མེད་ཅིང་གདོས་ཚད་ནི་གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༦༩ ཡིས་ཆུང་བ་ཡོད་པའི་ལེབ་ཊོན་སྡེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའི་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ཞིག རྡུལ་དེ་ནི་ཊའུ་རྡུལ་ཞིག་གི་རྒུད་འགྱུར་སྐབས་ཐོན་སྤེལ་བྱུང་བཞིན་ཡོད།