Browse Our Dictionary
T

tea break

གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་། = སྔ་དྲོའམ་ཕྱི་དྲོའི་དུས་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་ངལ་གསོའི་ཆེད་དུ་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ཇ་འཐུང་སྟེ་སྡོད་པའི་བར་གསེང་ཞིག