Browse Our Dictionary
T

telecast

བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང༌། = ལྟད་མོ་དང་གནས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གང་བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་བསྲིངས་པའི་ཚུལ་ཞིག