Browse Our Dictionary
T

teleconference

རྒྱང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ། = ལྐོག་མིག་བརྙན་ཤེལ་ལྟ་བུ་རྒྱང་སྲིང་གནས་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ནས་མི་མང་ཕན་ཚུན་གཏམ་བཤད་སྤེལ་རེས་ཀྱིས་འདུས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག