Browse Our Dictionary
T

telemarketing

རྒྱང་འབྲེལ་ཚོང་བསྒྲགས། = ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་དངོས་ཟོག་གམ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པའམ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཚུལ་ཞིག