Browse Our Dictionary
T

telepathy

རྒྱང་རྟོགས། = མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚོར་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དང་སེམས་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོང་སྲིད་པར་འདོད་ཚུལ་ཞིག