Browse Our Dictionary
T

teleworker

རྒྱང་འབྲེལ་ལས་མི། = རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་དེ་དྲྭ་རྒྱ་དང་། གློག་འཕྲིན། ཁ་པར་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག