Browse Our Dictionary
T

tempering

ངར་ལྡུད་པ། = དྭངས་ལྕགས་ལྟ་བུའི་བསྲེས་ལྕགས་ཤིག་སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དྲོད་ཚད་ཅིག་ལ་ཚ་བསྲེགས་དང་དྲོད་ཚད་དེར་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བཞག་པའི་རྗེས་སུ། སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིམ་པ་ལྟར་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་བར་གྲང་སངས་བཏང་སྟེ། བསྲེས་ལྕགས་དེའི་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ།