Browse Our Dictionary
T

tenant farmer

བོགས་འདེབས་ཞིང་པ། = ས་ཞིང་བོགས་མར་ལེན་ཏེ། ས་བདག་ལ་དངུལ་རྐྱང་ངམ་ཞིང་ཁའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་སྤྲོད་འཇལ་བྱེད་པའི་ཞིང་པ།