Browse Our Dictionary
T

tenderfoot

གསར་འཐོམ་པ། = སྔོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྲན་བུ་ལས་མེད་པའམ། ཡང་ན་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་ལས་གནས་གང་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐྱེ་བོ།