Browse Our Dictionary
T

tenor

ཕོ་སྐད་ཀྱི་ང་རོ། = གཞས་གཏོང་མཁན་སྐྱེས་པའི་མགྲིན་པ་ནས་ཐོན་པའི་སྐད་ཤུགས་མཐོན་པོ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཕོ་སྐད་དང་མཚུངས་པའི་དབྱངས་རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚང་བའི་རོལ་ཆ་ཞིག