Browse Our Dictionary
T

tension

༡། psycho སེམས་ལས། སེམས་འཚབ། = ལྷོད་བདེའི་སྐབས་མེད་པའི་སེམས་ཁྲལ་དང་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར། ༢། phys ཐང་ཤ། གཉོད་ཤུགས། = དངོས་གཟུགས་ག་གེ་མོ་ཞིག་འཐེན་པའམ་སྣར་བྱེད་ཀྱི་ཤུགས།