Browse Our Dictionary
T

tercentenary

ལོ་སུམ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན། = ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ལམ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་བྱུང་ནས་བགྲང་བྱ་སུམ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་ཉིན་མོའམ་ལོ།