Browse Our Dictionary
T

term of art

ཆེད་སྤྱོད་མིང་ཚིག = རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་གོ་དོན་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ཚིག་གམ་ཚིག་དུམ་ཞིག