Browse Our Dictionary
T

terra incognita

༡། geog སྦས་ལུང༌། = ས་མྱུལ་ཞིབ་དཔྱོད་མ་བྱས་པའམ་ངོ་རྟགས་མ་ཆོད་པའི་ས་ཁུལ་ལམ་ཡུལ་ལུང་ཞིག ༢། phil སྦས་དོན། = གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཅིང་ཉམས་ཞིབ་བམ་དཔྱད་ཞིབ་མ་བྱས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སམ་གནད་དོན་ཞིག