Browse Our Dictionary
T

tertiary industry

ཐོན་ལས་གསུམ་པ། = དངུལ་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ། འགྲིམ་འགྲུལ་ཁང༌། ཟ་ཁང་ལ་སོགས་པ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་མི་མང་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག