Browse Our Dictionary
T

test ceiling

ཚོད་ལྟའི་མཐོ་ཚད། = ཕྲུ་གུའི་འཇོན་ཚད་དམ་དེས་གང་ཤེས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡིག་རྒྱུགས་ལྟ་བུའི་ནང་ལོན་སྲིད་པའི་ཐོབ་གྲངས་མཐོ་ཤོས།