Browse Our Dictionary
T

test marketing

ཁྲོམ་རའི་ཚོད་ལྟ། = ཚོང་འགྲེམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་། ཡ་ལན་བརྟག་ཐབས་སུ་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་ནམ་དངོས་ཟོག་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཁྲོམ་རར་མང་ཚོགས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ།