Browse Our Dictionary
T

test run

ཚོད་ལྟའི་བཀོལ་སྤྱོད། = འཕྲུལ་ཆས་སམ་མ་ལག་ཅིག་གིས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་བྱེད་མིན་བལྟ་བའི་ཆེད་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག